Sidebar

20
Pet, Tra

Urednika informativnog programa radio stanice „Radio gradska mreža“

Grad: Mostar
Izdvojeni oglasi
Typography

Na osnovu člana 26. Pravila Centra za kulturu Mostar, te člana 7. Pravilnika o radu Centra, kao i Odluke direktora Centra, objavljuje se

O G L A S
za prijem u radni odnos
 • Urednika informativnog programa radio stanice „Radio gradska mreža“ – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme
Opći uslovi:
 • Da je državljanin BiH
 • Da ima navršenih 18 godina života
 • Da se protiv njega ne vodi krivični postupak Da nije kažnjavan
 • Da nije obuhvaćen odredbom čl. 9. stav. I stava BiH
Posebni uslovi:
 • VSS (visoka stručna sprema, društveni smjer)
 • Najmanje pet godina iskustva na istim poslovima
 • Poznavanje rada na računaru i aktivno korištenje engleskog jezika
Uz potpisanu prijavu na Oglas kandidati su dužni dostaviti:
 • Biografija sa adresom stanovanja i kontakt telefonom
 • Ovjerena kopija diplome
 • Potvrda o radnom iskustvu u traženom stepenu stručne spreme
 • Uvjerenje o državljanstvu
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od tri mjeseca)
 • Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od tri mjeseca)
 • Ovjerena izjava da kandidat nije obuhvaćen odredbom čl. IX Ustava BiH
Opis poslova:
 • U saradnji sa glavnim i odgovornim urednikom kreira informativni program radio stanice
 • Ostvaruje saradnju sa drugim informativnim kućama i medijima
 • Obavlja poslove glavnog i odgovornog urednika radio stanice u slučaju spriječenosti glavnog i odgovornog urednika
 • Obavlja i druge poslove po nalogu direktora Centra i glavnog i odgovornog urednika

Rok za dostavljanje prijava je 15 dana od dana objavljivanja,

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće biti uzete u razmatranje.

Prijave za Oglas sa potrebnom dokumentacijom lično ili preporučeno putem pošte dostaviti na adresu:
 Centar za kulturu Mostar
Rade Bitange br. 13
88 000 M o s t a r
sa naznakom
„Prijava za Oglas - NE OTVARATI“