Sidebar

20
Pet, Tra

Diplomirani inženjer medicinske radiologije

Grad: Neum
Izdvojeni oglasi
Typography

Temeljem čl. 20., 21. i 22. Zakona o radu F BiH ( Sl. Novine F BiH, br. 26/16 ), te u skladu sa čl. 8., 9. i 10. Kolektivnog ugovora između poslodavca i zaposlenika u oblasti zdravstva za teritorij F BiH ( Sl. Novine F BiH, br. 61/07 ), te u skladu sa čl. 18., 19., 20., 21., 22 i 37. Poglavlja III točka 2 Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Doma zdravlja Neum (Pravilnik broj: 196/08), čl. 30. Statuta Doma zdravlja Neum (Statut br. 22/13), ravnatelj Doma zdravlja Neuma, r a s p i s u j e

 

J A V N I N A T J E Č A J
za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme
 • Diplomirani inženjer medicinske radiologije - 1 izvršitelj/ka
Prijavljeni kandidati moraju ispunjavati slijedeće uvjete:
 • državljanstvo BiH,
 • završenu fakultet medicinske radiologije,
 • položen stručni ispit
Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju:
 • kratki životopis
 • izvod iz matične knjige rođenih ( ne starije od 6 mjeseci )
 • uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od 6 mjeseci )
 • diplomu o završenom fakultetu medicinske radiologije (vrijedi ovjerena preslika)
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu ( vrijedi ovjerena preslika )
 • uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 3 mjeseca )
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ( ne starije od tri mjeseca )

Prijavljeni kandidati s potpunom i blagovremenom prijavom bit će pozvani na intervju, nakon kojeg će povjerenstvo imenovano za provođenje ovog natječaja, preporučiti ravnatelju najboljeg kandidata.

Javni natječaj ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

S kandidatom koji bude primljen u radni odnos, obvezno će se ugovoriti probni rad.

Izabrani kandidat dužan je prije sklapanja ugovora o radu dostaviti liječničko uvjerenje o radnoj sposobnosti.

Prijave s potrebitom dokumentacijom slati na slijedeću adresu:
Dom zdravlja Neum
Zagrebačka bb
88 390 N e u m
s naznakom
„ Za javni natječaj za prijem u radni odnos “
ili
predati osobno u Upravu Doma zdravlja Neum