Sidebar

22
Uto, Svi

Vozač

Grad: Mostar
Izdvojeni oglasi
Typography

Temeljem članka 21. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 49/05) i članka 13. Pravilnika o radnim odnosima namještenika Federalnog ministarstva obrazovanja i znanosti, broj: 07-02-3-3582/05 od 26.08.2005. godine, federalni ministar obrazovanja i znanosti objavljuje

 
J A V N I O G L A S
za prijem namještenika u radni odnos

 

Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti popunjava sljedeće radno mjesto

 

KABINET MINISTRICE

  • 1. VOZAČ - jedan izvršitelj

 

Opis poslova:

Obavlja poslove upravljanja službenim putničkim vozilom; brine se o tehničkoj ispravnosti i blagovremeno poduzima mjere na servisiranju i održavanju vozila u ispravnom stanju i odgovoran je za tehničku ispravnost vozila; održava unutrašnju čistoću vozila; sastavlja i podnosi mjesečne izvještaje o prijeđenoj kilometraži i utrošenom gorivu i mazivu; priprema putne naloge i druge dokumente za službena putovanja; obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.

Uvjeti za vršenje poslova: SSS - saobraćajna ili druga srednja škola; položen vozački ispit B kategorije i najmanje 10 mjeseci radnog staža.

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme.

Pravo prijavljivanja na ovaj oglas imaju sve zainteresirane osobe koji ispunjavaju opće i posebne uvjete javnog oglasa.

Uz prijavu na javni oglas, kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta (original ili ovjerena kopija) i to:

Za dokazivanje općih uvjeta:
  • Uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine,
  • Izvadak iz matične knjige rođenih,
  • Ovjerena izjava da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa kandidat nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojoj razini vlasti u Federaciji, odnosno Bosni i Hercegovini,
  • Ovjerena izjava da kandidat nije obuhvaćen odredbom člana IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
  • Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od tri mjeseca).
Za dokazivanje posebnih uvjeta:
  • Ovjerena kopija svjedočanstva o završenoj srednjoj školskoj spremi potrebnoj za obavljanje poslova radnog mjesta na koje kandidat aplicira,
  • Dokaz o radnom stažu,
  • Dokaz o položenoM vozačkom ispitu B kategorije

Izabrani kandidat će biti obvezan dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije preuzimanja dužnosti namještenika.

Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave sa kratkom biografijom i potrebnom dokumentacijom mogu se predati neposredno ili dostaviti putem pošte, preporučeno na adresu:
Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
Ul. Ante Starčevića bb
88 000 M o s t a r
sa naznakom
"Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos"