Sidebar

24
Ned, Lip

Vježbenik

Grad: Široki Brijeg
Izdvojeni oglasi
Typography

Na temelju  članka 41. a u svezi s člankom 84. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:16/08, 7/09, 8/12 i 8/13) i članka 3. Uredbe o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema vježbenika s visokim obrazovanjem u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:17/13), Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke, u ime Vlade Županije Zapadnohercegovačke objavljuje

 

JAVNI  NATJEČAJ
za prijem vježbenika u Vladi Županije Zapadnohercegovačke

 

1. VJEŽBENIK – VSS – studij prava - 7 (sedam) izvršitelja
2. VJEŽBENIK – VSS – studij ekonomije - 6 (šest) izvršitelja
3. VJEŽBENIK– VSS – studij agronomije- 2 (dva) izvršitelja
4. VJEŽBENIK– VSS- studij prometa – 1 (jedan) izvršitelj
5. VJEŽBENIK– VSS- studij novinarstva-1 (jedan) izvršitelj
6. VJEŽBENIK– VSS- studij geografije- smjer turizam i zaštita okoliša- 1 (jedan) izvršitelj
7. VJEŽBENIK– VSS- studij sigurnosti- smjer sigurnosti - 1 (jedan) izvršitelj
8. VJEŽBENIK– VSS- studij građevinarstva-1 (jedan) izvršitelj

 

UVJETI:

Pored općih uvjeta predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete:

- 1. VSS, diploma visokog obrazovanja najmanje VII stupnja stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa obrazovanja po Bolonjskom sustavu studiranja koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova  pravne struke,

- 2. VSS, diploma visokog obrazovanja najmanje VII stupnja stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa obrazovanja po Bolonjskom sustavu studiranja koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova ekonomske struke,

- 3. VSS, diploma visokog obrazovanja najmanje VII stupnja stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa obrazovanja po Bolonjskom sustavu studiranja koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova agronomske struke,

- 4. VSS, diploma visokog obrazovanja najmanje VII stupnja stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa obrazovanja po Bolonjskom sustavu studiranja koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova prometne struke,

- 5. VSS, diploma visokog obrazovanja najmanje VII stupnja stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa obrazovanja po Bolonjskom sustavu studiranjakoji se vrednuje sa 180 ECTS bodova novinarske struke,

- 6. VSS, diploma visokog obrazovanja najmanje VII stupnja stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa obrazovanja po Bolonjskom sustavu studiranja koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova geografske struke – smjer turizam i zaštita okoliša,

- 7. VSS, diploma visokog obrazovanja najmanje VII stupnja stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvo ciklusa obrazovanja po Bolonjskom sustavu studiranja koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova struke sigurnosti- smjer sigurnost,

- 8. VSS, diploma visokog obrazovanja najmanje VII stupnja stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa obrazovanja po Bolonjskom sustavu studiranja koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova građevinske struke

Izbor i prijem vježbenika izvršit će se na temelju jedinstvenih kriterija utvrđenih u Uredbe o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema vježbenika s visokim obrazovanjem u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:17/13),

Napomena: radni odnos vježbenika zasniva se na  razdoblje od 1 (jedne) godine.

 

POTREBNI DOKUMENTI ( originali ili ovjerene preslike):

1. Sveučilišna diploma ( nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, a  nakon 06. 4. 1992. godine),

2. Uvjerenje Službe za zapošljavanje o duljini trajanja nezaposlenosti nakon stjecanja diplome Visoke stručne spreme (ukoliko se kandidat nalazi na evidenciji Službe),

3. Potvrda fakulteta o prosjeku ocjena završenog studija

4. Rješenje o utvrđenom stupnju invalidnosti (za kandidata kod kojeg postoji utvrđen stupanj invalidnosti 60% i više) i

5. Uredno popunjen prijavni obrazac Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke za prijem vježbenika (može se preuzeti u prostorijama Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu, ul. Stjepana Radića 37b ili na službenoj stranici Vlade Županije Zapadnohercegovačke (www.vladazzh.com).

Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje općih uvjeta natječaja predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj izabrani kandidat će biti dužan dostaviti Povjerenstvu u roku od 8 dana od prijama obavijesti o rezultatima natječaja.

Sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog natječaja u dnevnim listovima (računajući od posljednje objave) putem pošte preporučeno na adresu:

 

Povjerenstvo za državnu službu Ž Z H
Ul. Stjepana Radića 37b
88 220  Široki Brijeg
s naznakom za: „Javni natječaj za prijem vježbenika u Vladi Županije Zapadnohercegovačke“ - NE OTVARATI