Sidebar

13
Sri, Pro

Grad: Mostar

„TOY“ d.o.o. Mostar, raspisuje

 

N A T J E Č A J
za radno mjesto
 • voditelj skladišta (m) – 1 izvršilac
 • fakturantica (ž) - 1 izvršiteljica
Opis radnog mjesta:
 • Organiziranje i rukovođenje procesa rada i radnika unutar skladišta;
 • Raspoređivanje zaduženja i koordiniranje izvršenja radnih zadataka unutar skladišta, a posebno procesa primanja, skladištenja, otpremanja i dostave robe, s ciljem optimiziranja protoka robe kroz skladište;
 • Nadziranje primjene sistema kontrole prijema, izdavanja i evidentiranja robe (u skladu sa ulaznom/izlaznom skladišnom dokumentacijom);
 • Briga o pravilnom skladištenju i čuvanju robe kako ne bi došlo do oštećenja ili uništenja robe;
 • Pripremanje parcijalnih i godišnjih inventura, te njihovo provođenje;
 • Raspoređivanje radnog vremena za radnike u skladištu i vođenje evidencija o istom;
 • Nadziranje upotrebe i potrošnje osnovnih sredstava i potrošnog materijala;
 • Po potrebi obavljanje svih skladišnih poslova;
 • Suradnja sa ostalim organizacijskim jedinicama unutar tvrtke;
 • Samoinicijativa i predlaganje novih ideja u svrhu napretka poslovanja.

Detaljni opis poslova pobliže se utvrđuje na dogovorenom razgovoru za posao u sjedištu tvrtke.

Zaposlenik će po potrebi obavljati i druge poslove


Minimalni uvjeti:
 • SSS / VSS
 • OBAVEZNO iskustvo na istim ili sličnim poslovima najmanje 2 godine
 • poznavanje rada na računaru (MS Office paket)
 • komunikativna, ozbiljna i marljiva osoba sa izraženim timskim duhom
 • osoba sa prebivalištem na području Grada Mostara
Nudimo:
 • Stimulativnu zaradu prema iskazanim performansama
 • Opuštenu radnu atmosferu
 • Rad u modernom okruženju sa mladim timom
 • Mogućnost napredovanja
fakturantica (ž) – 1 izvršilac
Opis radnog mjesta:
 • Prijem i obrada narudžbi
 • Izdavanje naloga za otpremu skladištu
 • Izdavanje i štampanje otpremnica, računa i ostalih dokumenata robno skladišnog poslovanja
 • Arhiviranje dokumentacije i uredno slaganje u registratore
 • Komunikacija i suradnja sa skladištem
 • Komunikacija i suradnja sa prodajnim timom
 • Komunikacija i suradnja sa ostalim dijelovima tvrtke
 • Komunikacija i suradnja sa kupcima
 • Održavanje čistoće u radnom prostoru
 • Uredno i ažurno vođenje zadanih evidencijskih izvještaja
 • Samoinicijativa i predlaganje novih ideja u svrhu napretka poslovanja

Detaljni opis poslova pobliže se utvrđuje na dogovorenom razgovoru za posao u sjedištu tvrtke.

Zaposlenik će po potrebi obavljati i druge poslove

Minimalni uvjeti:
 • SSS / VSS
 • OBAVEZNO iskustvo na istim ili sličnim poslovima najmanje 2 godine
 • poznavanje rada na računaru (MS Office paket)
 • komunikativna, ozbiljna i marljiva osoba sa izraženim timskim duhom
 • osoba sa prebivalištem na području Grada Mostara
Nudimo:
 • Stimulativnu zaradu prema iskazanim performansama
 • Opuštenu radnu atmosferu
 • Rad u modernom okruženju sa mladim timom
 • Mogućnost napredovanja

 

Ukoliko zadovoljavate navedene uvjete, spremni ste na nove izazove i rad u dinamičnom okruženju, pošaljite nam svoj CV isključivo putem e-mail adrese:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Samo kandidati koji uđu u uži izbor će se kontaktirati.

Grad: Čapljina

Na temelju članka 24. i 74.a Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH (Službene novine Federacije BiH, broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), a u svezi sa člankom 1. Uredbe o primjeni Zakona o državnoj službi Federacije Bosne i Hercegovine u Hercegovačko-neretvanskom kantonu (Službene novine HNK , br. 1/12 i 1/14), Agencija za državnu službu FBiH, na zahtjev Općine Čapljina, objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Čapljina

 

 • Stručni suradnik za normativne i administrativne imovinsko-pravne poslove u Službi geodetskih i imovinsko-pravnih poslova - 1 izvršitelj
 • Stručni suradnik za poslove športa u Službi društvenih djelatnosti - 1 izvršitelj
 • Stručni suradnik za zaštitu okoliša i administrativne poslove iz oblasti ekologije i zaštite okoliša u Službi poljoprivrede i zaštite okoliša - 1 izvršitelj
 • Viši stručni suradnik za ekonomske poslove iz oblasti lokalnog ekonomskog razvitka u Stručnoj službi za lokalni ekonomski razvitak i europske integracije - 1 izvršitelj
01.Opis poslova:

Izrađuje nacrte ugovora o kupoprodaji i zakupu nekretnina i vodi evidenciju o istima; vodi zapisnike u imovinsko-pravnim postupcima; izrađuje nacrte normativnih akata koje donosi Općinsko vijeće iz oblasti geodetskih i imovinsko-pravnih poslova; obavlja i druge poslove iz djelokruga rada Službe koje odredi pomoćnik rukovoditelja organa državne službe, odnosno Načelnik Općine.

02. Opis poslova:

Prati propise i stanje u oblasti športa; nadzire rad ustanova iz oblasti športa čiji je osnivač Općina Čapljina; surađuje sa ustanovama i društvima iz oblasti športa i koordinira radom istih; priprema informacije i izvješća iz oblasti športa; priprema nacrte propisa za Načelnika Općine i Općinsko vijeće iz oblasti športa; obavlja i druge poslove koje odredi pomoćnik rukovoditelja organa državne službe, odnosno Načelnik Općine.

03. Opis poslova:

Prati i istražuje promjene i pojave u oblasti zaštite okoliša (ekologije) i vodi evidenciju o istima; prikuplja, sređuje i evidentira stanja na prostoru općine Čapljina o stanju okoliša; vrši stručnu obradu odgovarajućih rješenja iz oblasti zaštite okoliša; izrađuje analitičke, informacijske i druge materijale u okviru utvrđenih metodologija za potrebe zaštite okoliša; obavlja i druge poslove iz djelokruga rada Službe koje odredi pomoćnik rukovoditelja organa državne službe, odnosno Načelnik Općine.

04. Opis poslova:

Prati i proučava stanja i pojave u oblasti javnih nabava i lokalnog razvitka na temelju prikupljenih podataka, te ista obrađuje i daje prijedloge mjera za rješavanje utvrđenih problema iz navedenih oblasti; sudjeluje u pripremi i izradi integralnih i sektorskih razvojnih planova; a posebno u oblasti jačanja poduzetništva, zapošljavanja, lokalne komunalne infrastrukture i povećanja kvalitete življenja na području Općine Čapljina; analizira stanja i potrebe lokalnog gospodarstva, ostvaruje neposredne kontakte i pomoć poduzetnicima u pripremi i realizaciji investicijskih projekata; prati stanja u oblasti upravljanja poljoprivrednim i drugim lokalnim prirodnim resursima i predlaže mjere i aktivnosti za poboljšanje stanja u toj oblasti; priprema projektnu dokumentaciju i aplicira na natječaje fondova EU, natječaje drugih međunarodnih institucija, kao i ostale natječaje za projekte lokalnih zajednica i prekogranične suradnje; priprema i obrađuje relevantne podatke za potrebe službi uprave i stručne službe Općine; sudjeluje u pripremi projektne dokumentacije za apliciranje na natječaje fondova EU, natječaje drugih međunarodnih institucija, kao i ostale natječaje za projekte lokalnih zajednica i prekogranične suradnje; sudjeluje u izradi izvješća iz oblasti razvitka lokalne zajednice za potrebe tijela Općine; obavlja i druge poslove koje odredi Načelnik Općine.

 

Uvjeti: Pored općih uvjeta utvrđenih člankom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete, utvrđene Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji službi Općine Čapljina, i to:

 

Za poziciju 01:

- VSS - pravne struke

- najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci nakon završene VSS

 

Za poziciju 02:

- VSS - struke humanističkih znanosti, filozofske, pedagoško-prosvjetne struke ili struke političkih znanosti

 

Za poziciju 03:

- VSS - ekološke struke (zaštite okoliša)

- najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci nakon završene VSS

 

Za poziciju 04:

- VSS - ekonomske struke

- najmanje 2 (dvije) godine radnog iskustva u struci nakon završene VSS

- poznavanje rada na računaru

 

„Visoka stručna sprema (VSS) podrazumijeva stečenu diplomu visokog obrazovanja ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stupnja stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog i trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja. Osoba sa završenim prvim ciklusom Bolonjskog sustava studiranja koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova, može se postaviti, isključivo, na radno mjesto stručnog saradnika."

 

Prijavljivanje na natječaj:

1. Kandidati se prijavljuju na natječaj dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton, Ante Starčevića b.b., 88000 Mostar, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba.)

2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni natječaj dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon stjecanja visoke stručne spreme, na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton, Ante Starčevića b.b., 88000 Mostar, ili na web stranici Agencije za državnu službu F BiH www.adsfbih.gov.ba.)

3. Kandidati, za stručnog saradnika, koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni natječaj dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

a) fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine),

b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike izdati nakon objave javnog natječaja,

c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike.

 

NAPOMENE ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje procedure javnog natječaja.

Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće u daljnjoj proceduri javnog natječaja o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informiraju, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informiraju o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.

Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Agenciji validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uvjeta javnog natječaja, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata. Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.

Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostavi Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju općih uvjeta iz javnog natječaja, biće brisan sa Liste uspješnih kandidata.

Javni natječaj se provodi u skladu sa Uredbom o uvjetima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 69/06, 78/06, 63/08, 27/14 i 69/17).

 

Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog natječaja u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu: 
Agencija za državnu službu F BIH Odjeljenje Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton
Ante Starčevića b.b.
88 000 M o s t a r
sa naznakom: „Javni natječaj za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Čapljina"

 

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac, ne dostave traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uvjeta iz točke 2. i 3. ovog natječaja neće biti razmatrane.

 

Grad: Mostar

UNIQA je vodeća osiguravajuća kuća u Austriji i jedna od vodećih grupacija u Centralno-Istočnoj Evropi koja uspješno posluje u 19 evropskih zemalja. Sa oko 22 hiljade saradnika koji brinu o preko 10 miliona zadovoljnih klijenata, UNIQA je među najdinamičnijim osiguravajućim grupacijama.

Mi u UNIQA osiguranju svakodnevno pružamo sigurnost velikom broju klijenata. Osiguravamo budućnost kontinuiranim razvojem i primjenom savremenih načina organizacije i rada, a u želji da proširimo naše aktivnosti tražimo

 

 • Prodajni savjetnici za sve vrste osiguranja - više izvršilaca (Mostar, Čapljina, Široki Brijeg, Sarajevo, Tuzla, Bihać, Banja Luka, Zenica, Srebrenik, Gradačac, Gračanica, Brčko, Bijeljina, Prijedor, Derventa, Trebinje)
 • Rukovoditelj prodaje - 1 izvršitelj (Mostar)
Kvalifikacije ( Prodajni savjetnici):
 • Minimalno srednja stručna sprema
 • Najmanje dvije godine prodajnog iskustva u finansijskom sektoru, poželjno u osiguranju
 • Izražene komunikacijske i organizacijske sposobnosti
 • Sklonost timskom radu, ali i mogućnost samostalnog djelovanja
 • Proaktivnost i usmjerenost cilju
 • Poznavanje rada na računaru
Odgovornosti:
 • Prodaja proizvoda osiguranja pravnim i fizičkim licima
 • Briga i unapređenje poslovnog odnosa sa klijentima
 • Koordinacija i nadzor svih poslovnih aktivnosti sa klijentima
 • Stručno savjetovanje klijenata o proizvodima i uslovima osiguranja
UNIQA Osiguranje Vam nudi:
 • Zaposlenje u vodećoj internacionalnoj kompaniji iz oblasti osiguranja
 • Izazovan posao u dinamičnom okruženju
 • Edukacije od strane vodećih eksperata iz oblasti osiguranja
 • Mogućnost napredovanja te ličnog razvoja

 

Kvalifikacije (Rukovodilac prodaje – 1 izvršilac (Mostar)
 • Visoka ili viša stručna sprema
 • Minimalno 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima u finansijskom sektoru, poželjno u osiguranju
 • Veoma dobre prodajne vještine
 • Izražene rukovodeće i organizacijske sposobnosti
 • Dobre analitičke i komunikacijske vještine
 • Poznavanje rada na računaru
 • Vozačka dozvola B kategorije
Odgovornosti:
 • Odgovornost za ispunjenje plana premije osiguranja
 • Predlaganje poslovne strategije razvoja i unapređenja sistema prodaje Servisnog centra
 • Praćenje realizacije i profitabilnosti i implementacija operativnih mjera za postizanje ciljeva
 • Rukovođenje prodajnim timom
 • Upravljanje poslovnim odnosima sa najznačajnijim klijentima
 • Izrada izvještaja, uputstava i edukacija uposlenika iz svog područja rada
UNIQA Osiguranje Vam nudi:
 • Zaposlenje u vodećoj internacionalnoj kompaniji iz oblasti osiguranja
 • Izazovan posao u dinamičnom okruženju
 • Edukacije od strane vodećih eksperata iz oblasti osiguranja
 • Mogućnost napredovanja te ličnog razvoja
Prijavite se na navedeni konkurs, sa naznakom na koju poziciju aplicirate, u narednih 15 dana putem e-mail adrese:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

 

Grad: Mostar

Coffe cake bar „PEPI“ Mostar, raspisuje

 

N A T J E Č A J
za prijem u stalni radni odnos
 • Konobarica/šankerica (Ž) – 1 izvršitelj
Od kandidata očekujemo:
 • Samostalnost i odgovornost u obavljanju poslova
 • Sklonost usvajanju novih znanja i timskom radu

 

Prijave o ispunjenju uvjeta i životopis poslati na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili na adresu:
 Caffe slastičarnica „PEPI“
Brune Bušića bb
88 000 M o s t ar
Više informacija na tel. 036 320 709

Grad: Međugorje

Bizz Solutions d.o.o Čapljina za klijenta oglašava natječaj za prijem djelatnika za restoran u Međugorju; 

Potrebno ;
 • Kuhar
 • Pomoćni kuhar
Uvjeti:
 • SSS – poželjan ugostiteljski smjer
 • Radno iskustvo na istim ili sličnim pozicijama
Nudimo:
 • Stimulativna primanja
 • Ugodnu radnu atmosferu

 

Mjesto rada: Medjugorje

 

Prijave slati na adresu:
BIZZ SOLUTIONS d.o.o,
Gojka Suska bb,
88300 Capljina
ili na mail:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

 

 

Grad: Međugorje

Viktors   snackbar, Medjugorje  zbog povećanja obujma posla oglašava

Natječaj za slijedeće radno mjesto ; 

 • Pomoćni kuhar

Uvjeti:

 • SSS
 • Poželjno radno iskustvo ,ali nije uvjet

Nudimo:

 • Stimulativna primanja
 • Plaćen topli obrok 

Mjesto rada: Medjugorje