Sidebar

20
Pet, Lis

Grad: Banja Luka, Mostar

Na osnovu člana 8. stav (2) Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10 i 32/13) i Odluke o potrebi prijema zaposlenika u radni odnos, broj 16-11-34-2-4323-1/17 od 04.07.2017. godine, direktor Državne agencije za istrage i zaštitu raspisuje

 

J A V N I O G L A S
za prijem zaposlenika u radni odnos na neodređeno vrijeme
I. REGIONALNI URED BANJA LUKA

 

a) Odsjek za istraživanje ratnih zločina i krivičnih djela kažnjivih po međunarodnom humanitarnom pravu

1. Administrator - operater - daktilograf (jedan izvršilac)
Opis poslova:

Pruža administrativnu i logističku podršku u radu Odsjeka, vodi određene evidencije, vrši obradu materijala na računaru, prepisuje materijal sa rukopisa, koncepta i po diktatu, administrativno-tehnički obrađuje obične i klasificirane akte određenog stepena tajnosti, obavlja usmenu komunikaciju sa unutrašnjim organizacionim jedinicama Agencije i sa drugim institucijama i organima, vodi zapisnik sa radnih sastanaka, obavlja i druge administrativno-tehničke poslove koje mu odredi šef Odsjeka. Za svoj rad neposredno odgovara šefu Odsjeka.

Posebni uslovi neophodni za radno mjesto:

SSS – IV stepen, završena birotehnička, upravna, ekonomska škola, gimnazija ili druga srednja škola društvenog smjera, najmanje jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, položen stručni upravni ispit, poznavanje propisa iz oblasti zaštite tajnih podataka, poznavanje rada na računaru.

b) Grupa za operativno dežurstvo, vezu i kriptozaštitu

1. Tehničar za radio i telefonske sisteme (jedan izvršilac)
Opis poslova:

Radi na održavanju, programiranju i instaliranju radio i telefonske opreme za potrebe regionalnog ureda, poduzima preventivne mjere i radnje s ciljem povećanja stepena sigurnosti sistema, brine se o pravilnoj upotrebi terminalnih i telefonskih uređaja, vodi potrebne evidencije, ostvaruje saradnju sa Sektorom za operativnu podršku po liniji rada, obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i koje mu odredi vođa Grupe. Za svoj rad neposredno je odgovoran vođi Grupe.

Posebni uslovi neophodni za radno mjesto:

SSS – IV stepen, završena elektrotehnička škola smjer komunikacije ili elektronika ili druga srednja škola tehničkog smjera, najmanje jedna 2 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, položen stručni upravni ispit, poznavanje propisa iz oblasti zaštite tajnih podataka, poznavanje rada na računaru.

2. Samostalni referent – tehničar za radio i bežične sisteme (jedan izvršilac)
Opis poslova:

Vrši održavanje, programiranje i instalaciju radio i bežične opreme za potrebe regionalnog ureda, vrši neophodna testiranja i mjerenja na sistemu radio i bežičnih vezа i o tome obavještava pretpostavljenog, poduzima preventivne mjere i radnje s ciljem povećanja stepena sigurnosti sistema, vodi potrebne evidencije, ostvaruje saradnju sa Sektorom za operativnu podršku po liniji rada, obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i koje mu odredi vođa Grupe. Za svoj rad neposredno je odgovoran vođi Grupe.

Posebni uslovi neophodni za radno mjesto:

VŠS – VI stepen, završena elektrotehnička škola smjer komunikacije ili elektronika ili druga viša škola tehničkog smjera, najmanje jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, položen stručni upravni ispit, poznavanje propisa iz oblasti zaštite tajnih podataka, poznavanje rada na računaru.

II. REGIONALNI URED MOSTAR

a) Grupa za operativno dežurstvo, vezu i kriptozaštitu

1. Tehničar za radio i telefonske sisteme (jedan izvršilac)
Opis poslova:

Radi na održavanju, programiranju i instaliranju radio i telefonske opreme za potrebe regionalnog ureda, poduzima preventivne mjere i radnje s ciljem povećanja stepena sigurnosti sistema, brine se o pravilnoj upotrebi terminalnih i telefonskih uređaja, vodi potrebne evidencije, ostvaruje saradnju sa Sektorom za operativnu podršku po liniji rada, obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i koje mu odredi vođa Grupe. Za svoj rad neposredno je odgovoran vođi Grupe.

Posebni uslovi neophodni za radno mjesto:

SSS – IV stepen, završena elektrotehnička škola smjer komunikacije ili elektronika ili druga srednja škola tehničkog smjera, najmanje jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, položen stručni upravni ispit, poznavanje propisa iz oblasti zaštite tajnih podataka, poznavanje rada na računaru.

Opći uslovi

Pored navedenih posebnih uslova, za prijem u radni odnos kandidat mora ispunjavati i sljedeće opće uslove, propisane članom 10. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine:

- da ima navršenih 18 godina života;

- da je državljanin Bosne i Hercegovine;

- da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo učinjeno s umišljajem u skladu s krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini;

- da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine;

- da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio.

Podnošenje prijave

Pisana prijava na Javni oglas uključuje: ime i prezime, adresu, kontakt telefon, naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje i kratku biografiju.

Uz prijavu, kandidati treba da prilože original ili ovjerenu kopiju:

a) diplome o završenoj školi i rješenja o nostrifikaciji diplome, ukoliko je diploma stečena van Bosne i Hercegovine nakon 06.04.1992. godine (ne dostavljati diplomu višeg stepena školske spreme od one koja se traži);

b) uvjerenja o državljanstvu ne starijeg od šest mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa;

c) potvrde ili uvjerenja, kao dokaz o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima, koja moraju biti precizna i detaljna, odnosno na kojima treba da stoje podaci na kojim poslovima je kandidat radio - naziv radnog mjesta, koliko dugo je obavljao navedene poslove, po mogućnosti opis poslova sa preciziranim periodom radnog angažiranja na radnim zadacima, što više podataka koji će dokazati potrebno radno iskustvo (napomena: radna knjižica ne može dokazati nijedan oblik radnog iskustva);

d) uvjerenja o poznavanju rada na računaru;

e) uvjerenja o položenom stručnom upravnom ispitu. Ako kandidat nema položen stručni upravni ispit, on može biti prihvaćen u dalju proceduru, s tim da je, ukoliko bude primljen u radni odnos u Agenciju, stručni upravni ispit obavezan položiti u roku od šest mjeseci od dana prijema u radni odnos (član 56. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine, „Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10 i 32/13);

f) izjave kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine, ovjerenu od strane nadležnog organa.

Prijava se predaje u zatvorenoj koverti neposredno ili se šalje poštom preporučenom pošiljkom na adresu:
Državna agencija za istrage i zaštitu
Nikole Tesle 59
Istočno Sarajevo
sa naznakom
„Javni oglas za prijem zaposlenika u radni odnos “.

Rok za podnošenje prijavе je 15 dana od dana objavljivanja Јavnog oglasa u dnevnim novinama koje se distribuiraju na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine. Radi informiranosti, Јavni oglas će biti objavljen i na službenoj internet stranici Državne agencije za istrage i zaštitu: www.sipa.gov.ba.

Postupak izbora i zapošljavanja kandidata

Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i kopije dokumenata koje nisu ovjerene neće se uzeti u razmatranje.

Prijavljeni kandidati podliježu proceduri provjere osposobljenosti putem intervjua i pismenog testiranja za obavljanje poslova za radna mjesta za koja su aplicirali.

Radi zaštite ličnih podataka, tokom postupka kandidati će biti informirani putem službene internet stranice Državne agencije za istrage i zaštitu pod šifrom koja će im biti dodijeljena nakon pregleda podnesenih prijava na Javni oglas o čemu će biti obaviješteni telefonom.

Kandidati koji su pristupili testiranju o ishodu postupka bit će obaviješteni pismenim putem.

Prije donošenja odluke o prijemu u radni odnos zaposlenika, predloženi kandidati bit će obuhvaćeni osnovnom sigurnosnom provjerom u skladu sa postupkom za izdavanje dozvole za pristup tajnim podacima stepena „POVJERLJIVO“, shodno odredbama Zakona o zaštiti tajnih podataka („Službeni glasnik BiH“, br. 54/04 i 12/09), kao i odredbama podzakonskih akata donesenih na osnovu ovog zakona.

Nakon donošenja odluke o prijemu kandidata u radni odnos, prije sklapanja ugovora o radu, primljeni kandidat je dužan da dostavi ljekarsko uvjerenje ne starije od 30 dana, kojim potvrđuje da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje je primljen. Također, primljeni kandidat je dužan da dostavi dokaz da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo učinjeno s umišljajem u skladu s krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini.

Kandidat koji kao zaposlenik bude primljen u Državnu agenciju za istrage i zaštitu, zasnovat će radni odnos na neodređeno vrijeme, uz obavezan probni rad u trajanju od šest mjeseci.

Grad: Mostar

Restoran „Megi“ Mostar, r a s p i s u j e

 

N A T J E Č A J
za slijedeća radna mjesta

 

 • Pomoćni kuhar (m/ž) – 1 izvršitelj
 • Radnik u pripremi (m/ž) – 1 izvršitelj
 • Kuharski pripravnik (m/ž) – 1 izvršitelj
 Od kandidata očekujemo:
 • radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima
 • samostalnost i odgovornost u obavljanju poslova
 • sklonost usvajanju novih znanja i timskom radu
Prijave o ispunjenju uvjeta i životopis poslati na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili na adresu:
 
Restoran „MEGI“
Kralja Tomislava br. 29
88 000 M o s t a r

Više informacija na tel. 063/ 304 910

Na razgovor za posao će biti pozvani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

 

Grad: Mostar

Tvrtka ALFA THERM d.o.o. je centar za termoenergetska rješenja koji obavlja niz usluga iz oblasti grijanja, klimatizacije, ventilacije, automatike, centralnih nadzornih sustava... Poslujemo od 1987. godine i upošljavamo preko 150 djelatnika. Znanja i iskustvo, te zajednički angažman našeg osoblja ključ su našeg uspjeha. Zbog povećanja obima posla, te potrebe proširenja servisnog i monterskog tima

tražimo VIŠE izvršitelja na sljedećim pozicijama:

 

1. Serviser uređaja klimatizacije i ventilacije……više izvršitelja
2. Elektro monter………………………………………….više izvršitelja
3. Monter sustava klimatizacije i ventilacije……..više izvršitelja
 
Poželjan profil/Uvjeti izvršitelja:

- VSS, VŠS ili SSS elektrotehničkog smjera ili strojarskog usmjerenja

- Zdravstvena sposobnost za obavljanje predmetnih poslova

- Vozačka dozvola B kategorije

- Odgovornost, visoka motiviranost i sklonost timskom radu

- Iskustvo na istim ili sličnim poslovima je prednost

 

Nudimo:

- Stalni radni odnos, nakon isteka probnog rada

- Stabilna primanja i brojne dodatne benefite

- Mogućnost dodatnog usavršavanja i obrazovanja

- Zdravo radno okruženje, uhodana organizacija

 

Svi zainteresirani kandidati koji se prepoznaju u traženim uvjetima, trebaju dostaviti životopis, kopije svjedodžbi/certifikata/uvjerenja/diploma kojima potvrđuju iskustvo i obrazovanje, te kopiju osobne iskaznice poštom na našu adresu, sa naznakom: 
ALFA THERM d.o.o.
„ZA NATJEČAJ“
Bišće polje bb,
88 000 Mostar
ili u elektronskom obliku na službenu mail adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Grad: Međugorje

Hotel „VILLA REGINA“ Međugorje, raspisuje

 

N A T J E Č A J
za radno mjesto
 • Šanker – 1 izvršitelj (Mjesto rada: Međugorje)
 • Recepcioner - 1 izvršitelj (Mjesto rada: Međugorje)

Šanker:

Opis posla:
 • Rad u šanku
Uvjeti:
 • SSS
 • poznavanje minimalno jednog stranog jezika – engleskog jezika/talijanskog jezika
 • poželjno radno iskustvo u šanku
 • odgovornost u radu, samostalnost, pouzdanost, predanost i točnost u poslu
 • visoka razina motiviranosti za posao
 • spremnost za timski rad
Uz prijavu za natječaj potrebno je priložiti:
 • životopis
 • eventualno mišljenje prethodnog poslodavca

Recepcioner

Profil kandidata:
 • odgovornost i organiziranost
 • izražene komunikacijske sposobnosti
 • urednost, ljubaznost
 • spremnost za rad u timu i dinamičnom okružju
 • fleksibilnost, snalažljivost, susretljivost
 • spremnost za rad vikendima i državnim praznicima
Uvjeti koje kandidat treba ispunjavati:
 • SSS – VSS
 • poznavanje minimalno jednog stranog jezika – talijanskog jezika/engleskog jezika
 • poželjno radno iskustvo ili stručna praksa u oblasti hotelijerstva
 • aktivno korištenje rada na računalu
Osnovne dužnosti i odgovornosti obuhvaćaju:
 • prijem i smještaj gostiju
 • pregled zauzeća sobe
 • primopredaja poruka i rukovanje hotelskim ključevima
 • evidencija o popunjenosti hotela i o planiranim datumima dolazaka i odlazaka gostiju
 • evidencija osnovnih podataka o gostima
 • prijem dnevnih rezervacija gostiju i slanje potvrda o rezervacijama
 • poslovi naplate i evidentiranje računa
Zainteresirani svoje prijave sa traženim dokumentima mogu slati putem e-mail adrese:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 MJV d.o.o. – Hotel Villa Regina
Pape Ivana Pavla II br. 11
88 266 Međugorje

Grad: Mostar

SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. SARAJEVO

Zbog širenja prodajne mreže na teritoriji BiH, SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. SARAJEVO raspisuje

 

J A V N I K O N K U R S
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme
1.Zastupnik u osiguranju…………..7 izvršitelja
2. Rukovodilac prodaje osiguranja
 

Ugovor o radu se zaključuje na određeno vrijeme.

Mjesto rada:

regionalni centri sa pripadajućim Podružnicama (Banja Luka ,Bihać, Brčko, Mostar, Sarajevo, Tuzla, Zenica, Podružnica Životnih osiguranja) sa nižim organizacionim oblicima u vidu Ispostava, Poslovnica i Punktova, organizovanim na nivoima kantona, gradova i općina.

 

Zastupnik u  prodaji osiguranja obavlja sljedeće poslove:

-izrada ponuda osiguranja i zaključivanje svih vrsta polica, životnih i neživotnih

osiguranja

-rad samostalno i u timovima za prodaju osiguranja fizičkim i pravnim licima

-izlazak na teren, rad na evidentiranju i procjeni rizika kao i učestvovaje u procjeni

nastale štete.

-obavlja i sve druge poslove koje mu povjere nadležni rukovodilac, Uprava i drugi organi

Društva.

Uslovi:

Pored opštih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, kandidatl moraju ispunjavai sljedeće posebne uslove:

-SSS/VŠS/VSS,

-Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima ili iskustvo u bankarskom sektoru u

trajanju od minimalno 1 godina,

-Osnovno poznavanje rada na računalu (MS Office: Excel i Power Point),

-Vozačka dozvola“ B „kategorije.

-Komunikativnost i spremnost na timski rad

 

Rukovodilac prodaje osiguranja obavlja sljedeće poslove:

-sudjeluje u organiziranju prodajne mreže na nivou regije,

-sudjeluje u edukaciji zaposlenika i pripremanju novih proizvoda,

-zaključuje ugovore o osiguranju, naplaćuje ugovorenu premiju temeljem zaključenog ugovora,

-sačinjava komercijalne ponude za osiguranje te sudjeluje na poslovnim sastancima sa partnerima,

-obavlja i sve druge poslove koje mu povjere nadležni rukovodilac, Uprava i drugi organi Društva.

Uslovi:

Pored opštih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, kandidati moraju ispunjavatl sljedeće posebne uslove:

-VSS,

-Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima ili iskustvo u bankarskom sektoru u trajanju od minimalno 5 godina,

-Dobro poznavanje rada na računalu (MS Office: Excel i Power Point),

-Poznavanje jednog stranog jezika,

-Vozačka dozvola „B „kategorije.

-Izražene upravljačke vještine

 

Javni konkurs ostaje otvoren do 26.10.2017. godine.

Motivacijsko pismo i CV, s dokazima o ispunjavanju uslova iz javnog konkursa, s obveznom naznakom „za konkurs“na adresu:
SARAJEVO-OSIGURANJE d.d.
SARAJEVO, Maršala Tita 29,
71000 Sarajevo
sa tačnom naznakom pozicije na koju se aplicira.

Grad: Mostar

Wiener osiguranje Vienna Insurance Group je dio vodeće osiguravajuće grupacije u Centralnoj i Istočnoj Evropi, koja generiše godišnji premijski prihod od preko 9 milijardi eura, zapošljava preko 25.000 radnika i ostvaruje godišnju dobit od preko 500 miliona eura. Osnaženi imenom Vienna Insurance Groupe, Wiener osiguranje sa mrežom od više od 50 prodajnih mjesta u BiH, 300 zaposlenih i preko 100 hiljada klijenata, ostvaruje vrhunske poslovne rezultate i daje snažan doprinos razvoju cjelokupnog tržišta osiguranja u zemlji.

 

Ukoliko ste otvoreni za nove izazove, komunikativni, ambiciozni, spremni za rad i napredovanje u karijeri u internacionalnoj kompaniji, odlično funkcionirate u timu i imate jasne životne ciljeve, mi tražimo takve zaposlene za sljedeća radna mjesta:
 
1. Agent prodaje osiguranja
2. Vođa tima u prodajnoj mreži za životna osiguranja
3. Zastupnik za prodaju životnih osiguranja

 

Područje rada:

RS: Prijedor, Brčko, Banja Luka, Bijeljina, Doboj, Zvornik, Gradiška, Kotor Varoš,Trebinje, Sokolac i Istočno Sarajevo

FBIH: Mostar, Tuzla, Sarajevo, Zenica, Bugojno, D.Vakuf, G.Vakuf, Jajce i Bihać.

 

Opis poslova:

-Pronalaženje i uspostavljanje poslovnih kontakata sa klijentima za ŽO

-Animira, regrutuje i predlaže kandidate u prodajnoj mreži život, te formira svoj tim saradnika i zastupnika

-Obavlja redovne obuke za savjetnike i zastupnike u PMŽ

-Koordinira i organizuje rad savetnika i zastupnika za prodaju osiguranja

-Planira i analizira izvršenje planova za prodajne mreže zastupnika za prodaju životnog osiguranja

-Izrada mjesečnog i godišnjeg plana produkcije zastupnika osiguranja I savjetnika za zastupanje

-Pruža podršku svojim i klijentima pripadajućeg tima, upravlja njihovim portfeljom ugovora.

-Odgovara na upite klijenata o standardnim tehničkim pitanjima i postojećim ugovorima u definisanim slučajevima.

-Realizacija plana premije prodajne mreže životnog osiguranja

-Radi i u okolnim gradovima i mjestima ukoliko teritorijalno pripadaju njegovom timu

 

Kvalifikacije:

 • Iskustvo u prodaji, organizaciji prodaje životnih osiguranja i upravljanje prodajnim timovima (poželjno)
 • komunikativnost, usmjerenost na cilj i rezultata
 • VSS/VS/SSS
 • Wiener osiguranje, kompanija sa tradicijom nudi Vam:
 • Radni odnos u uspješnoj internacionalnoj kompaniji Vienna Insurance Group, evropskom i lokalnom lideru u poslovima osiguranja
 • Jedinstvena mogućnost stručne edukacije iz oblasti osiguranja prema pravilima Grupe, uz interaktivne i iskustvene pristupe učenju i sprovođenju edukativnih sadržaja
 • Mogućnost napredovanja i razvoja karijere, dugoročno planiranje rada
 • Adekvatno praćenje i vrednovanje rezultata rada
 • Mogućnost napredovanja u karijeri.
Molimo da prijavu sa biografijom (CV) dostavite na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 •  SAVJETNIK - MENTOR ZA PRODAJU ŽIVOTNIH OSIGURANJA
Područje rada:

RS: Prijedor, Brčko, Banja Luka, Bijeljina, Doboj, Zvornik, Gradiška, Kotor Varoš,Trebinje, Sokolac i Istočno Sarajevo

FBIH: Mostar, Tuzla, Sarajevo, Zenica, Bugojno, D.Vakuf, G.Vakuf, Jajce i Bihać.

 

Opis poslova:

-Mentorisanje zastupnika ili tima zastupnika za prodaju polisa životnog osiguranja

-Prodaja polisa životnog osiguranja

-Briga o klijentima, unapređenje prodaje i odnosa sa klijentima

-Uspostavljanje i realizacija novih poslovnih kontakata

-Uvećanje portfelja osiguranja, realizacija plana premije

-Izrada ponuda i polisa osiguranja sa pratećom dokumentacijom

-Naplata premije osiguranja

-Izrada nedeljnih planova i izvještaja

-Rad na izmjenama i dopunama ugovora o osiguranju kao i obnavljanje ugovora o osiguranju

-Planira i analizira izvršenja planova prodajne mreže zastupnika

-Redovno izveštava o radu i rezultatima mentorisanih zastupnika.

-Animira i predlaže kandidate u prodajnoj mreži život

-Radi i u okolnim gradovima i mjestima ukoliko teritorijalno pripadaju njegovom timu

 

Kvalifikacije:
 • Iskustvo u prodaji, sprovođenju prodaje životnih osiguranja i mentorisanju prodajnih timova prodajnih
 • komunikativnost, usmjerenost na cilj i rezultata
 • VSS/VS/SSS
 • Wiener osiguranje, kompanija sa tradicijom nudi Vam:
 • Radni odnos u uspješnoj internacionalnoj kompaniji Vienna Insurance Group, evropskom i lokalnom lideru u poslovima osiguranja
 • Jedinstvena mogućnost stručne edukacije iz oblasti osiguranja prema pravilima Grupe, uz interaktivne i iskustvene pristupe učenju i sprovođenju edukativnih sadržaja
 • Mogućnost napredovanja i razvoja karijere, dugoročno planiranje rada
 • pracenje i vrednovanje rezultata rada
 • Mogućnost napredovanja u karijeri.
Molimo da prijavu sa biografijom (CV) dostavite na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

 • ZASTUPNIK ZA PRODAJU ŽIVOTNIH OSIGURANJA
Područje rada:

RS: Prijedor, Brčko, Banja Luka, Bijeljina, Doboj, Zvornik, Gradiška, Kotor Varoš,Trebinje, Sokolac i Istočno Sarajevo

FBIH: Mostar, Tuzla, Sarajevo, Zenica, Bugojno, D.G.Vakuf, Jajce i Bihać.

 

Opis poslova:

-Prodaju polisa životnog osiguranja

-Briga o klijentima, unapređenje prodaje i odnosa sa klijentima

-Uspostavljanje i realizacija novih poslovnih kontakata

-Uvećanje portfelja osiguranja

-Izrada ponuda i polisa osiguranja sa pratećom dokumentacijom

-Naplata premije osiguranja

-Izrada nedeljnih planova i izvještaja

-Rad na izmjenama i dopunama ugovora o osiguranju kao i obnavljanje ugovora o osiguranju

-Preuzima izjave, objašnjenja i zahtjeve klijenata, koje se tiču odnosa iz ugovora o osiguranju.

-Radi i u okolnim gradovima i mjestima ukoliko teritorijalno pripadaju njegovom timu

 

Kvalifikacije:
 • komunikativnost, usmjerenost na cilj i rezultata
 • VSS/VS/SSS
 • Wiener osiguranje, kompanija sa tradicijom nudi Vam:
 • Radni odnos u uspješnoj internacionalnoj kompaniji Vienna Insurance Group, evropskom i lokalnom lideru u poslovima osiguranja
 • Jedinstvena mogućnost stručne edukacije iz oblasti osiguranja prema pravilima Grupe, uz interaktivne i iskustvene pristupe učenju i sprovođenju edukativnih sadržaja
 • Mogućnost napredovanja i razvoja karijere, dugoročno planiranje rada
 • Adekvatno pracenje i vrednovanje rezultata rada
 • Mogućnost napredovanja u karijeri.

Natječaj ostaje otvoren do 22.10.2017.godine

Molimo da prijavu sa biografijom (CV) dostavite na e-mail adresu:
 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Grad: Mostar

Coffe cake bar „PEPI“ Mostar, raspisuje

 

N A T J E Č A J
za prijem u stalni radni odnos
 • Konobarica/šankerica (Ž) – 1 izvršitelj
Od kandidata očekujemo:
 • Samostalnost i odgovornost u obavljanju poslova
 • Sklonost usvajanju novih znanja i timskom radu

 

Prijave o ispunjenju uvjeta i životopis poslati na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili na adresu:
 Caffe slastičarnica „PEPI“
Brune Bušića bb
88 000 M o s t ar
Više informacija na tel. 036 320 709

Grad: Međugorje

Bizz Solutions d.o.o Čapljina za klijenta oglašava natječaj za prijem djelatnika za restoran u Međugorju; 

Potrebno ;
 • Kuhar
 • Pomoćni kuhar
Uvjeti:
 • SSS – poželjan ugostiteljski smjer
 • Radno iskustvo na istim ili sličnim pozicijama
Nudimo:
 • Stimulativna primanja
 • Ugodnu radnu atmosferu

 

Mjesto rada: Medjugorje

 

Prijave slati na adresu:
BIZZ SOLUTIONS d.o.o,
Gojka Suska bb,
88300 Capljina
ili na mail:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

 

 

Grad: Međugorje

Viktors   snackbar, Medjugorje  zbog povećanja obujma posla oglašava

Natječaj za slijedeće radno mjesto ; 

 • Pomoćni kuhar

Uvjeti:

 • SSS
 • Poželjno radno iskustvo ,ali nije uvjet

Nudimo:

 • Stimulativna primanja
 • Plaćen topli obrok 

Mjesto rada: Medjugorje