Sidebar

20
Pet, Tra

Viši referent za operativno – tehničke poslove (daktilograf), Viši referent za ovrhu

Grad: ¸Čitluk
Premium oglasi
Typography

Na temelju čl. 20. i 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u F BiH ( Sl. novine F BiH broj: 49/05), Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Općinskog suda u Čitluku broj: 055-0-Su-17-000 003 od 10.07.2017. godine, predsjednik Suda, objavljuje

 

J A V N I O G L A S
za popunu upražnjenih radnih mjesta za dva namještenika na neodređeno vrijeme i to
1. Viši referent za ovrhu – 1 izvršitelj​
2. Viši referent za operativno – tehničke poslove (daktilograf) – 1 izvršitelj

 

Opći uvjeti za poziciju 1. i 2.:

Opći uvjeti iz čl. 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u F BiH (državljanstvo BiH, punoljetan, opća zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta, vrsta i stupanj stručne spreme za obavljanje poslova radnog mjesta, da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja oglasa nije otpušten iz državne službe kao rezultat stegovne kazne na bilo kojoj razini vlasti u F BiH, odnosno BiH, da nije obuhvaćen odredbom čl. IX 1. Ustava BiH)

Posebni uvjeti za poziciju 1.

Završena srednja škola IV stupnja (gimnazija, upravna, ekonomska, poljoprivredna i sl.), položen stručni ispit, najmanje jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima nakon stjecanja odgovarajuće školske spreme, poznavanje rada na računalu

Posebni uvjeti za poziciju 2.

Završena srednja škola IV stupnja (gimnazija, upravna, ekonomska, strojarska i sl.), radno iskustvo od 10 mjeseci na istim ili sličnim poslovima nakon stjecanja odgovarajuće školske spreme, položen stručni ispit za namještenike, poznavanje daktilografije i rada na računalu

Potrebni dokumenti:

Uz prijavu na oglas sa kratkim životopisom, kandidati su dužni dostaviti (original ili ovjerena preslika): ovjerena preslika CIPS-ove osobne iskaznice, svjedodžbu/svjedočanstvo o završenoj traženoj SSS – IV stupnja, dokaz o poznavanju rada na računalu (uvjerenje/certifikat/potvrda) izdat od strane ovlaštene informatičke kuće/društva/ustanove koje su registrirane da mogu pružati obuku u radu na računarima, uvjerenje/potvrda o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima, uvjerenje o položenom stručnom ispitu (za namještenike SSS), uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci), ovjerena izjava da kandidat nije u posljednje dvije godine od dana objavljivanja internog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat stegovne kazne na bilo kojoj razini vlastu u F BiH ovjerena izjava da kandidat nije obuhvaćen odredbom čl. IX 1. Ustava BiH.

Izabrani kandidat je dužan prije preuzimanja dužnosti namještenika dostaviti: liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od tri mjeseca).

Obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.

Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

NAPOMENA:

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Sa prijavljenim kandidatima koji budu ispunjavali sve uvjete javnog natječaja, obavit će se intervju, a sa kandidatima prijavljenim za poziciju pod 2. i testiranje iz poznavanja rada na računalu i daktilografije.

Na prijavi obvezno navesti kontakt telefon.

Prijave sa kratkim životopisom i dokazima o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta dostaviti izravno ili putem preporučene pošiljke na adresu:
Općinski sud u Čitluku
Ulica Kralja Tomislava br. 75
88 260 Č i t l u k
S naznakom
„ZA JAVNI OGLAS – NE OTVARATI“