Sidebar

24
Ned, Lip

Sekretar ministarstva

Grad: Sarajevo
Premium oglasi
Typography

Na osnovu čl. 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH" br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), i zahtjeva Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje

 

J A V N I K O N K U R S
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Federalnom ministarstvu okoliša i turizma
06-1055/18

 

01. Sekretar ministarstva - 1 (jedan) izvršilac,
02. Pomoćnik ministra u Sektoru za pravne i opće poslove, ljudske resurse, budžet i financije - 1 ( jedan) izvršilac,

 

01.Opis poslova:

sekretar Ministarstva vrši poslove od značaja za unutarnju organizaciju Ministarstva i rad Ministarstva, koordinira i usmjerava rad svih organizacionih jedinica Ministarstva u cilju realizacije poslova koji su utvrđeni u programu rada Ministarstva i osigurava izvršavanje poslova po nalogu ministra, upoznaje ministra o stanju i problemima u vršenju planiranih poslova, te predlaže preduzimanje potrebnih mjera na rješavanju postojećih problema u saradnji sa rukovodiocima osnovnih organizacionih jedinica; izrađuje godišnji program rada Ministarstva i godišnji izvještaj o radu ministarstva; vrši analizu i objedinjava mjesečne, tromjesečne i polugodišnje izvještaje o radu osnovnih organizacionih jedinica i izrađuje zbirni izvještaj koji dostavlja ministru; surađuje izmmeđu Ministarstva i drugih organa uprave, upravnih organizacija i dr., suarđuje između Ministarstva i drugih organa uprave, upravnih organizacija i dr.; vrši i druge poslove koje odredi ministar.

Visina pripadajuće netto plaće: 1.953,00 KM

 

02.Opis poslova:

rukovodi Sektorom i ima ovlaštenja utvrđena u članku 22. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i neposredno vrši slijedeće poslove; priprema plan i program rada Sektora i skrbi o njihovoj realizaciji; skrbi o izmirenju obveza Ministarstva po pitanju periodičnih i završnih računa; organizira rad na godišnjem popisu sredstava; organizira izradu diobenog, zbirnog i konsolidiranog bilanca stanja i uspjeha; učestvuje u ugovoravanju poslova koji se financiraju iz sredstava posebne namjene; koordinira rad na izradi zakonskih i podzakonskih akata; daje stručna mišljenja za primjenu propisa; prati provođenje zakona iz nadležnosti Ministarstva te predlaže izmjene i dopune istih, predlaže godišnje izvješće o stanju upravnih postupaka; obavlja i druge poslove koje mu odredi ministar.

Visina pripadajuće netto plaće: 1.795,50 KM

 

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih čl. 25. Zakona o državnoj službi Federacije Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji, i to:

 

Za poziciju 01.
  • VSS-VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diplome visokog obrazovanja pravne ili upravne struke ili drugi fakultet društvenog, tehničkog ili prirodnog smjera,
    najmanje šest godina radnog staža,
    položen stručni upravni ispit.

Za poziciju 02.
  • VSS-VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diplome visokog obrazovanja pravne ili upravne struke ili ekonomski fakultet,
    najmanje pet godina radnog staža,
    položen stručni upravni ispit.
Prijavljivanje na konkurs:

1.Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski kanton, ulica Kulovića 7. ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.

 

2.Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski Kanton, ulica Kulovića 7. ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba

 
NAPOMENE ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.

Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće u daljoj konkursnoj proceduri, o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informišu o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.

Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju), a ne dostave Agenciji validne dokaze (originali ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uvjeta javnog konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata. Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.

Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostavi Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju općih uvjeta iz javnog konkursa, biće brisan sa Liste uspješnih kandidata.

Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine-Prečišćeni tekst ("Službene novine Federacije BiH", br. 10/18).

 

Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:
AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FE BiH ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON SARAJEVO I BOSANSKO PODRINJSKI KANTON
Ul. Kulovića br. 7
71 000 Sarajevo
sa naznakom: „Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Federalnom ministarstvu okoliša i turizma

 

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac, ne dostave traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uvjeta iz tačke 2. ovog konkursa, neće biti razmatrane.