Sidebar

20
Pet, Lis

Tehničar za radio i telefonske sisteme, Samostalni referent – tehničar za radio i bežične sisteme, Administrator

Grad: Banja Luka, Mostar
Premium oglasi
Typography

Na osnovu člana 8. stav (2) Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10 i 32/13) i Odluke o potrebi prijema zaposlenika u radni odnos, broj 16-11-34-2-4323-1/17 od 04.07.2017. godine, direktor Državne agencije za istrage i zaštitu raspisuje

 

J A V N I O G L A S
za prijem zaposlenika u radni odnos na neodređeno vrijeme
I. REGIONALNI URED BANJA LUKA

 

a) Odsjek za istraživanje ratnih zločina i krivičnih djela kažnjivih po međunarodnom humanitarnom pravu

1. Administrator - operater - daktilograf (jedan izvršilac)
Opis poslova:

Pruža administrativnu i logističku podršku u radu Odsjeka, vodi određene evidencije, vrši obradu materijala na računaru, prepisuje materijal sa rukopisa, koncepta i po diktatu, administrativno-tehnički obrađuje obične i klasificirane akte određenog stepena tajnosti, obavlja usmenu komunikaciju sa unutrašnjim organizacionim jedinicama Agencije i sa drugim institucijama i organima, vodi zapisnik sa radnih sastanaka, obavlja i druge administrativno-tehničke poslove koje mu odredi šef Odsjeka. Za svoj rad neposredno odgovara šefu Odsjeka.

Posebni uslovi neophodni za radno mjesto:

SSS – IV stepen, završena birotehnička, upravna, ekonomska škola, gimnazija ili druga srednja škola društvenog smjera, najmanje jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, položen stručni upravni ispit, poznavanje propisa iz oblasti zaštite tajnih podataka, poznavanje rada na računaru.

b) Grupa za operativno dežurstvo, vezu i kriptozaštitu

1. Tehničar za radio i telefonske sisteme (jedan izvršilac)
Opis poslova:

Radi na održavanju, programiranju i instaliranju radio i telefonske opreme za potrebe regionalnog ureda, poduzima preventivne mjere i radnje s ciljem povećanja stepena sigurnosti sistema, brine se o pravilnoj upotrebi terminalnih i telefonskih uređaja, vodi potrebne evidencije, ostvaruje saradnju sa Sektorom za operativnu podršku po liniji rada, obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i koje mu odredi vođa Grupe. Za svoj rad neposredno je odgovoran vođi Grupe.

Posebni uslovi neophodni za radno mjesto:

SSS – IV stepen, završena elektrotehnička škola smjer komunikacije ili elektronika ili druga srednja škola tehničkog smjera, najmanje jedna 2 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, položen stručni upravni ispit, poznavanje propisa iz oblasti zaštite tajnih podataka, poznavanje rada na računaru.

2. Samostalni referent – tehničar za radio i bežične sisteme (jedan izvršilac)
Opis poslova:

Vrši održavanje, programiranje i instalaciju radio i bežične opreme za potrebe regionalnog ureda, vrši neophodna testiranja i mjerenja na sistemu radio i bežičnih vezа i o tome obavještava pretpostavljenog, poduzima preventivne mjere i radnje s ciljem povećanja stepena sigurnosti sistema, vodi potrebne evidencije, ostvaruje saradnju sa Sektorom za operativnu podršku po liniji rada, obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i koje mu odredi vođa Grupe. Za svoj rad neposredno je odgovoran vođi Grupe.

Posebni uslovi neophodni za radno mjesto:

VŠS – VI stepen, završena elektrotehnička škola smjer komunikacije ili elektronika ili druga viša škola tehničkog smjera, najmanje jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, položen stručni upravni ispit, poznavanje propisa iz oblasti zaštite tajnih podataka, poznavanje rada na računaru.

II. REGIONALNI URED MOSTAR

a) Grupa za operativno dežurstvo, vezu i kriptozaštitu

1. Tehničar za radio i telefonske sisteme (jedan izvršilac)
Opis poslova:

Radi na održavanju, programiranju i instaliranju radio i telefonske opreme za potrebe regionalnog ureda, poduzima preventivne mjere i radnje s ciljem povećanja stepena sigurnosti sistema, brine se o pravilnoj upotrebi terminalnih i telefonskih uređaja, vodi potrebne evidencije, ostvaruje saradnju sa Sektorom za operativnu podršku po liniji rada, obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i koje mu odredi vođa Grupe. Za svoj rad neposredno je odgovoran vođi Grupe.

Posebni uslovi neophodni za radno mjesto:

SSS – IV stepen, završena elektrotehnička škola smjer komunikacije ili elektronika ili druga srednja škola tehničkog smjera, najmanje jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, položen stručni upravni ispit, poznavanje propisa iz oblasti zaštite tajnih podataka, poznavanje rada na računaru.

Opći uslovi

Pored navedenih posebnih uslova, za prijem u radni odnos kandidat mora ispunjavati i sljedeće opće uslove, propisane članom 10. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine:

- da ima navršenih 18 godina života;

- da je državljanin Bosne i Hercegovine;

- da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo učinjeno s umišljajem u skladu s krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini;

- da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine;

- da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio.

Podnošenje prijave

Pisana prijava na Javni oglas uključuje: ime i prezime, adresu, kontakt telefon, naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje i kratku biografiju.

Uz prijavu, kandidati treba da prilože original ili ovjerenu kopiju:

a) diplome o završenoj školi i rješenja o nostrifikaciji diplome, ukoliko je diploma stečena van Bosne i Hercegovine nakon 06.04.1992. godine (ne dostavljati diplomu višeg stepena školske spreme od one koja se traži);

b) uvjerenja o državljanstvu ne starijeg od šest mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa;

c) potvrde ili uvjerenja, kao dokaz o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima, koja moraju biti precizna i detaljna, odnosno na kojima treba da stoje podaci na kojim poslovima je kandidat radio - naziv radnog mjesta, koliko dugo je obavljao navedene poslove, po mogućnosti opis poslova sa preciziranim periodom radnog angažiranja na radnim zadacima, što više podataka koji će dokazati potrebno radno iskustvo (napomena: radna knjižica ne može dokazati nijedan oblik radnog iskustva);

d) uvjerenja o poznavanju rada na računaru;

e) uvjerenja o položenom stručnom upravnom ispitu. Ako kandidat nema položen stručni upravni ispit, on može biti prihvaćen u dalju proceduru, s tim da je, ukoliko bude primljen u radni odnos u Agenciju, stručni upravni ispit obavezan položiti u roku od šest mjeseci od dana prijema u radni odnos (član 56. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine, „Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10 i 32/13);

f) izjave kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine, ovjerenu od strane nadležnog organa.

Prijava se predaje u zatvorenoj koverti neposredno ili se šalje poštom preporučenom pošiljkom na adresu:
Državna agencija za istrage i zaštitu
Nikole Tesle 59
Istočno Sarajevo
sa naznakom
„Javni oglas za prijem zaposlenika u radni odnos “.

Rok za podnošenje prijavе je 15 dana od dana objavljivanja Јavnog oglasa u dnevnim novinama koje se distribuiraju na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine. Radi informiranosti, Јavni oglas će biti objavljen i na službenoj internet stranici Državne agencije za istrage i zaštitu: www.sipa.gov.ba.

Postupak izbora i zapošljavanja kandidata

Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i kopije dokumenata koje nisu ovjerene neće se uzeti u razmatranje.

Prijavljeni kandidati podliježu proceduri provjere osposobljenosti putem intervjua i pismenog testiranja za obavljanje poslova za radna mjesta za koja su aplicirali.

Radi zaštite ličnih podataka, tokom postupka kandidati će biti informirani putem službene internet stranice Državne agencije za istrage i zaštitu pod šifrom koja će im biti dodijeljena nakon pregleda podnesenih prijava na Javni oglas o čemu će biti obaviješteni telefonom.

Kandidati koji su pristupili testiranju o ishodu postupka bit će obaviješteni pismenim putem.

Prije donošenja odluke o prijemu u radni odnos zaposlenika, predloženi kandidati bit će obuhvaćeni osnovnom sigurnosnom provjerom u skladu sa postupkom za izdavanje dozvole za pristup tajnim podacima stepena „POVJERLJIVO“, shodno odredbama Zakona o zaštiti tajnih podataka („Službeni glasnik BiH“, br. 54/04 i 12/09), kao i odredbama podzakonskih akata donesenih na osnovu ovog zakona.

Nakon donošenja odluke o prijemu kandidata u radni odnos, prije sklapanja ugovora o radu, primljeni kandidat je dužan da dostavi ljekarsko uvjerenje ne starije od 30 dana, kojim potvrđuje da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje je primljen. Također, primljeni kandidat je dužan da dostavi dokaz da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo učinjeno s umišljajem u skladu s krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini.

Kandidat koji kao zaposlenik bude primljen u Državnu agenciju za istrage i zaštitu, zasnovat će radni odnos na neodređeno vrijeme, uz obavezan probni rad u trajanju od šest mjeseci.